1. MENU'S EN FORMULES

Tenzij anders vermeld staat zijn de formules in onze feestbundel berekend op gezelschappen vanaf 30 personen en enkel verkrijgbaar op reservatie. Kleinere groepen mogelijk op aanvraag, mits meerprijs;

-   + 15% voor gezelschappen van 15 tot 30 personen.

-   + 20% voor gezelschappen kleiner dan 15 personen.

Wij vragen één gerecht per gang te kiezen voor het volledige gezelschap. Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende seizoensgarnituur. U kan desgewenst een aangepaste bereiding vragen. 

 

2. SPECIALE DIEETWENSEN

Voor vegetariërs, veganisten of andere dieetwensen, kunnen wij een passend alternatief serveren. Gelieve dit evenwel op voorhand te melden.

 

3. PROEFMENU

U kan steeds het gekozen menu voorproeven. Gelieve tijdig de datum, het uur en het aantal personen door te geven. Dit proefmenu wordt de dag zelf afgerekend.

 

4. TAFELS EN DECORATIE

Wij zorgen ervoor dat onze tafels eigentijds zijn ingedekt. Daarbij worden onder meer sierlijke kaarsen voorzien en maken wij enkele menukaarten per tafel. Indien u bloemstukjes wenst kan u deze bij ons bestellen. Onze huisbloemist kan originele creaties , alsook stijlvolle tafeldecoraties. Vraag hierover gerust de nodige info. Indien u wenst, kan u ook zelf instaan voor de bloemen op de tafels.

 

5. TAFELSCHIKKING EN CAPACITEIT

Tafels worden naargelang het aantal personen geschikt. Voor een zittend diner bedraagt de maximum capaciteit ongeveer 120 personen, dansvloer inbegrepen.

 

6. MUZIEK

In ons restaurant speelt sfeervolle achtergrondmuziek. Indien u uw feest wenst op te luisteren met een DJ kunnen wij u desgewenst enkele contactadressen bezorgen. Wij komen echter niet tussen bij het vastleggen en de verdere bespreking.

 

7. ZAALFORFAIT

Voor gezelschappen vanaf 30 personen wordt geen bijkomende zaalhuur aangerekend. Bij kleinere groepen hanteren wij een zaalforfait. Dit forfait wordt bij de behandeling van uw aanvraag duidelijk gecommuniceerd.

 

8. ROOKVERBOD

In het volledige gebouw geldt een algemeen rookverbod.

 

9. EXTRA DRANKEN

Het verbruik van de door u ingehuurde DJ en/of orkest wordt supplementair in rekening gebracht. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor dranken die worden geschonken buiten het tijdstip van de receptie. Wij schenken geen sterke dranken tijdens een feest, tenzij op uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze worden eveneens apart aangerekend.

 

10. EXTRA KOSTEN BEDIENING

Wanneer u na het vervallen van een (dranken)forfait wenst verder te gaan met uw feest, zullen de bedienende kelners in rekening worden gebracht. Ook tijdens recepties waar geen forfait wordt gekozen, zullen de bedienende kelners worden aangerekend aan de geldende tarieven (tenzij anders vermeld).

 

11. PRIJS EN BETALING

11.1 De prijs is deze zoals op de offerte vermeld, tenzij de BV zich genoodzaakt ziet om deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste/en of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, etc). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

11.2 Na het evenement ontvangt de opdrachtgever een slotfactuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. Deze factuur dient te worden betaald binnen de acht dagen.

11.3 In geval van betwisting moet de factuur geprotesteerd worden binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

11.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

De BV Treboled is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. De opdrachtgever is in voorkomend geval aan de BV Treboled aanvullend verschuldigd: (1) een vergoeding voor alle reeds gemaakte kosten, (2) een rente van 10% per jaar tot op het ogenblik van de volledige betaling, (3) een dadelijk opeisbare som van 25% over het nog verschuldigd bedrag, dit met een minimum van € 250,00 en (4) alle kosten die BV Treboled heeft moeten maken teneinde een volledige betaling te bekomen.

 

12. OPTIES

Bij aanvraag van een offerte plaatsen wij uw activiteit vrijblijvend in optie. De geldigheidsduur van deze optie is afhankelijk van de datum van aanvraag en de datum van het evenement.

 

13. BEVESTIGING

Wanneer u akkoord gaat met ons voorstel, vragen wij een gehandtekende offerte en een voorschot t.b.v. 30% van de totale offerte. De gehandtekende offerte geldt als definitieve bevestiging. Een bevestigde reservatie kan slechts op regelmatige wijze beëindigd worden zoals voorzien onder punt 17.

 

14. AANTAL PERSONEN

Bij de offerte wordt een inschatting van het aantal personen gevraagd. Een maand voor het evenement bent u gehouden een update van dit cijfer door te geven. Dit is voor ons het voorlopige aantal. Bij feesten gepland op korte termijn, beschouwen wij het aantal van de offerte als voorlopig aantal. Het definitieve aantal personen wordt ten laatste 3 dagen op voorhand schriftelijk doorgegeven. Dit laatst opgegeven aantal zal in rekening gebracht worden.

 

15. WIJZIGINGEN IN AANTALLEN

Indien het verschil tussen voorlopig aantal en definitief aantal een daling van meer dan 40% bedraagt, kunnen wij ons genoodzaakt zien hiervoor een schadevergoeding of meerprijs aan te rekenen.

 

16. SCHADE

Alle schade aangericht door gasten aan goederen toebehorend aan de An's Hoeve, wordt volgens opgave van het management door de klant aanvaard zonder discussie. Betreffende het parkeren van voertuigen op de parking, wordt overeengekomen dat de An's Hoeve ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voorwerpen die zich in het voertuig bevinden, eventueel lichamelijke letsels aan klanten of derden dewelke zouden zijn teweeg gebracht op deze plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw materialen en producten tijdens een evenement.

 

17. ANNULATIES

Annulaties kunnen enkel schriftelijk en kunnen door elk van beide partijen gebeuren. Indien de overeenkomst door de  opdrachtgever wordt opgezegd, of indien hij deze geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft BV Treboled recht op een compensatie, berekend als volgt:

  • Indien de beëindiging bij BV Treboled gekend is, meer dan dertig dagen voor de datum van het evenement: 25% van de overeengekomen prijs;
  • Indien de beëindiging bij BV Treboled gekend is, binnen de vijf tot dertig dagen voorafgaand van het evenement: 50% van de overeengekomen prijs;
  • Indien de beëindiging bij BV Treboled gekend is, één tot vijf dagen voorafgaand aan het evenement: 90% van de overeengekomen prijs;
  • Indien de beëindiging bij BV Treboled slechts gekend is de dag van het evenement zelf: 100% van de overeengekomen prijs. Voormelde compensatie kan hoger zijn, indien BV Treboled een grotere schade kan aantonen. De compensatie bedraagt steeds minstens € 250,00. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BV Treboled op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

18. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Belgische en Vlaamse wetgeving is van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van BV Treboled bevoegd.